POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.¿QUINA ÉS L’EMPRESA RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

L’empresa responsable del tractament de les seves dades és SUNNY DRINKS S.L. (en endavant, “Sunny Drinks” o l'”EMPRESA”) domicili a Carrer Creus 1 – nau 1 – Pol. Ind. Celrà, 17460 (CELRÀ) Girona, Espanya, posa a disposició dels interessats.

La present política de privacitat regula l’accés, navegació i l’ús del lloc web (en endavant, el “Lloc Web”), que L’EMPRESA posa a disposició dels interessats.

2. RECOMANACIONS

Per favor llegiu detingudament i segueixi les següents recomanacions:

  • Mantingui en el seu equip un programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat, que garanteixi que el seu equip es troba lliure de programari maligne, així com d’aplicacions spyware que posin en risc la seva navegació a Internet, i en perill la informació allotjada a l’equip.
  • Revisi i llegeixi els textos legals, així com la present Política de Privacitat que L’EMPRESA posa a la seva disposició al Lloc Web.

3.¿PER QUÈ L’EMPRESA ESTÀ LEGITIMADA PER DUR A TERME EL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

L’EMPRESA té legitimació per al tractament de les seves dades per a la prestació dels Serveis oferts en el Lloc Web.

La comunicació de les dades personals per part de l’Usuari a L’EMPRESA és un requisit necessari per a la prestació dels Serveis oferts en el Lloc Web, per la qual cosa, l’omissió de la informació impossibilitarà la prestació dels Serveis per part de l’EMPRESA.

L’ EMPRESA es pren molt en serio la protecció de la seva privacitat i de les seves dades personals. Per tant, la seva informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la màxima cura.

4.¿QUINES SÓN LES FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL?

L’ EMPRESA es compromet que les dades de caràcter personal demanades seran les estrictament necessàries per dur a terme el servei demandat. Se l’ informarà en el seu cas de l’ obligatorietat de facilitar determinades dades, sense les quals no seria possible dur a terme la prestació.

4.1 Tractament de dades personals per part de l’ EMPRESA

En compliment del que disposa la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, posem en coneixement de l’Usuari que les dades recaptades a través de qualssevol formularis de recollida de dades del Lloc Web seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del qual és responsable l’EMPRESA. Tots els camps dels formularis de recollida de dades seran d’obligada complimentació (llevat que s’indiqui el contrari), de manera que l’omissió d’algun d’ells comportarà la impossibilitat que puguem atendre la seva sol·licitud.

Les dades recaptades per l’ EMPRESA es conservaran sempre que no es demani la seva supressió d’ aquestes dades per l’ Interessat.

Conforme al Principi de Limitació de la Finalitat de les Dades recollides en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, RGPD), s’ informa a l’ Interessat que les seves dades seran recollides únicament per a les finalitats exposades en els paràgrafs anteriors i no seran tractades de manera incompatible amb aquestes finalitats.

(i) Finalitats del tractament:

L’ EMPRESA es compromet que les dades de caràcter personal demanades seran les estrictament necessàries per dur a terme les finalitats que es detallen a continuació. En aquest sentit, les seves dades de caràcter personal podran ser utilitzades per a les següents finalitats:

Prestar-li els serveis que ofereix el Lloc Web.

Resoldre qualsevol tipus de qüestió o incidència relacionada amb els serveis oferts i respondre de forma àgil, fiable i ràpida a totes les consultes, inquietuds o suggeriments que desitgi plantejar.

Remetre-li Newsletters i comunicacions comercials relacionades amb els serveis prestats per l’ EMPRESA.

En concret, les seves dades personals seran utilitzades per remetre-li Newsletters, i comunicacions comercials i promocionals relacionades amb els serveis que presta l’EMPRESA, per carta, telèfon, correu electrònic, SMS/MMS, o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents (Twitter, WhatsApp, etc.) i això a l’empara del que estableix la normativa aplicable en matèria de privacitat i comunicacions comercials.

L’informem que podrà oposar-se en tot moment al al·làtriques que les seves dades siguin tractades amb la finalitat de publicitat i prospecció comercial i que podrà sol·licitar més informació sobre el tractament de les seves dades personals mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a: sunnydrinks@sunnydrinks.es o usant els mitjans específics que es reconeguin en les pròpies comunicacions comercials.

4.2 Tractament de dades amb finalitats estadístiques i de segmentació

Així mateix, l’informem que l’Usuari consent el tractament de les seves dades per a l’elaboració de perfils, així com per a la segmentació de les seves dades. Els esmentats tractaments poden tenir com a finalitat tant l’anàlisi i realització d’estadístiques per conèixer el trànsit i utilització del Lloc Web per part dels Usuaris, com la determinació dels seus gustos i preferències per remetre-li informació promocional dels patrocinadors o de terceres empreses d’acord amb els seus interessos.

En concret, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, l’Usuari consent que les seves dades puguin ser associades a identificadors online facilitades pels seus dispositius, aplicacions, eines i protocols, com adreces dels protocols d’internet, identificadors de sessió en forma de “cookies” o altres identificadors. Això pot deixar empremtes que, en particular, en ser combinades amb identificadors únics i altres dades rebudes pels servidors, poden ser utilitzades per elaborar perfils de les persones físiques i identificar-les.

En aquest sentit, l’Usuari consent explícitament que les seves dades puguin ser utilitzades per a l’elaboració de perfils i tasques de segmentació.

5. VERACITAT I QUALITAT DE LES DADES

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són exactes i veraces i es fa responsable de comunicar a L’EMPRESA qualsevol modificació dels mateixos. L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se L’EMPRESA el dret a excloure dels serveis registrats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

6. DRETS DELS USUARIS

L’Usuari té dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o incompletes o, si s’escau, (iii) sol·licitar la seva supressió, (iv) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, (v) oposar-se al tractament de les seves dades (vi) exercir el dret a l’oblit i (vii) sol·licitar la seva portabilitat.

Vostè podrà exercitar, en qualsevol moment, els seus drets a l’ adreça d’ e-mail sunnydrinks@sunnydrinks.es, o bé per correu ordinari dirigit a l’ adreça facilitada a l’ apartat 1 d’ aquesta Política de Privacitat. Per exercir aquests drets caldrà que adjunti una fotocòpia del seu Document Nacional d’ Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.

En determinades circumstàncies, els Usuaris podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament seran conservats per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Els Usuaris podran retirar el consentiment prestat per a l’ ús de les seves dades amb la finalitat d’ enviament de Newsletters o informació comercial en qualsevol moment.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, els Usuaris tindran dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, a Usuari a l’ Estat membre en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels seus drets. L’ autoritat de control davant la qual s’ hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

7. MESURES DE SEGURETAT

L’EMPRESA manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme a la normativa aplicable i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’Interessat faciliti a través del Lloc Web, sense perjudici d’informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

L’ EMPRESA es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals contingudes en el fitxer automatitzat d’ acord amb la legislació aplicable.

8. CANVIS DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT I PREGUNTES

L’ EMPRESA es reserva el dret de revisar la seva Política de Privacitat en el moment que ho consideri oportú, cas en el qual es comunicarà als Usuaris els canvis realitzats. No obstant això, li preguem que comprovi de forma regular aquesta declaració de privacitat per llegir la versió més recent de la política de privacitat de L’EMPRESA.

Si tenen alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat o el tractament de les seves dades preguem que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant correu electrònic dirigit al Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça de correu electrònic: sunnydrinks@sunnydrinks.es

9. ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de l’EMPRESA, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

Sunny Drinks

Pertany al Grup SolGironès

Desplaça cap amunt